TRUSCO RAEM2型高さ調節作業台 RoHS2対応天板 1500X900 DG色 RAEM2-1509 DG ( RAEM21509DG )